Vartika KuiburiVartika KuiburiVartika KuiburiVartika KuiburiVartika Kuiburi
Vartika Adventure Kuiburi

คำแนะนำการใช้บริการที่วาฏิกา สปา

ข้อแนะนำ

• กรุณาสำรอง เวลานัดหมายล่วงหน้า และมาก่อนเวลานัด 15 นาที

• กรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเข้ารับบริการที่สปา

การยกเลิกนัด

• ในกรณีที่ต้องการยกเลิกนัด หรือเลื่อนเวลานัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะต้องชำระราคาเต็มของทรีตเมนต์ที่จองไว้

• การมาสายกว่าเวลาที่นัดหมายไว้มีผลต่อระยะเวลาในการทำทรีตเมนต์ที่จะน้อยลง

เวลาเปิดทำการ

วาฏิกา สปา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

กรุณาแจ้งให้พนักงานทราบเมื่อทำการจอง หากมีอาการดังต่อไปนี้

• ความดันโลหิตสูง
• การทำงานของหัวใจไม่ปกติ
• กล้ามเนื้อและข้อต่อได้รับบาดเจ็บ
• อาการแพ้สารไอโอดีน หรือสารเคมี
• ตั้งครรภ์ ภาวะลมบ้าหมู และเบาหวาน
• อาการแพ้ยาอื่นๆ